Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01 i 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 2. sjednici održanoj 6. srpnja 2009. donijelo je
 
S T A T U T
 GRADA KRIŽEVACA
 
I. OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.
 
Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug Grada Križevaca, obilježja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Križevaca.
 
Članak 2.
 
Grad Križevci (u daljnjem tekstu: Grad) je jedinica lokalne samouprave.
Grad je pravna osoba.
Sjedište Grada je u Križevcima, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12.
 
Članak 3.
 
Područje Grada utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Grad obuhvaća područje naselja: Križevci, Apatovec, Beketinec, Bojnikovec, Bukovje Križevačko, Čabraji, Carevdar, Cubinec, Dijankovec, Doljanec, Donja Brckovčina, Donja Glogovnica, Donji Dubovec, Đurđic, Erdovec, Gornja Brckovčina, Gornja Glogovnica, Gornji Dubovec, Gračina, Ivanec Križevački, Jarčani, Karane, Kloštar Vojakovački, Kostadinovac, Kučari, Kunđevec, Lemeš Križevački, Lemeš, Majurec, Male Sesvete, Mali Potočec, Mali Raven, Mali Carevdar, Marinovec, Mičijevac, Novaki Ravenski, Novi Đurđic, Novi Bošnjani, Osijek Vojakovački, Pavlovec Ravenski, Pesek, Pobrđani Vojakovački, Podgajec, Poljana Križevačka, Povelić, Prikraj Križevački, Ruševac, Srednji Dubovec, Stara Ves Ravenska, Stari Bošnjani, Sveta Helena, Sveti Martin, Špiranec, Većeslavec, Velike Sesvete, Veliki Potočec, Veliki Raven, Vojakovac, Vujići Vojakovački i Žibrinovec.
Granice Grada mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.
 
Članak 4.
 
Grad ima grb i zastavu.
Grb Grada je povijesni grb slobodnog kraljevskog grada Križevaca.
Zastava Grada sadrži grb Grada, a boja zastave je osnovna boja grba Grada. Opis grba, zastave Grada, te njihova uporaba i zaštita uređuje se posebnom odlukom u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 5.
 
Grad ima pečat u skladu s posebnim propisima.
 
Članak 6.
 
Dan Grada je 24. travnja, uz spomen proglašenja slobodnog kraljevskog grada Križevaca – 24. travnja 1252. godine.
Dan Grada svečano se obilježava.
Povodom Dana Grada dodjeljuju se javna priznanja.
 
Članak 7.
 
Građanima, njihovim udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu i djelovanju kojima doprinose razvoju i ugledu Grada ili pojedinih njegovih djelatnosti.
 
Članak 8.
 
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupak njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
 
Članak 9.
 
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
 
Članak 10.
 
Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Sporazum o suradnji Grada i općine ili grada druge države objavljuje se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".
 
Članak 11.
 
Gradsko vijeće i gradonačelnik mogu dati inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim županijskim i drugim tijelima u postupku pripremanja i donošenja odluka te drugih općih akata te zakona i drugih državnih propisa, a koji su od neposrednog interesa za Grad.
 
Članak 12.
 
Grad ima službeno glasilo, "Službeni vjesnik Grada Križevaca".
 
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA
 
Članak 13.
 
Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada.
 
Članak 14.
 
Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
 
Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, odredit će se poslovi koje je Grad dužan organizirati kao i poslovi koje će Grad obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.
Način organiziranja poslova iz stavka 2. ovoga članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se posebnim odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
 
Članak 15.
 
Gradsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada prenesu na Koprivničko-križevačku županiju, u skladu s njezinim Statutom, odnosno mjesnu samoupravu.
Gradsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije da Gradu, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova koji se odnose na:
1. obrazovanje,
2. zdravstvo,
3. prostorno i urbanističko planiranje,
4. gospodarski razvoj,
5. promet i prometnu infrastrukturu.
 
III. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA GRADA
 
Članak 16.
 
Tijela Grada su: Gradsko vijeće i gradonačelnik.
 
1. GRADSKO VIJEĆE
 
Članak 17.
 
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Gradsko vijeće ima 19 vijećnika izabranih u skladu sa zakonom.
 
Članak 18.
Gradsko vijeće:
- donosi Statut Grada,
- donosi Poslovnik o radu ,
- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- donosi odluku o promjeni granice Grada
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
- donosi godišnji Program rada Gradskog vijeća,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
- donosi strateške programe razvoja Grada,
- odlučuje o davanju koncesija,
- odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
- raspisuje referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
- bira i razrješava članove radnih tijela Gradskog vijeća,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili podzakonskim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.
 
Članak 19.
 
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda vijećnika u pravilu, javnim glasovanjem.
Predsjednik i potpredsjednici biraju se i razrješavaju na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog 1/3 vijećnika i to većinom glasova svih vijećnika.
Gradsko vijeće može odlučiti da se izbor predsjednika i potpredsjednika provede tajnim glasovanjem.
 
Članak 20.
 
Predsjednik Gradskog vijeća:
- zastupa Gradsko vijeće
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
- predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i drugih akata,
- održava red na sjednici Gradskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
- brine o suradnji Gradskog vijeća i gradonačelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.
 
 
Članak 21.
 
Mandat vijećnika Gradskog vijeća traje četiri godine.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Vijećnik dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.
Vijećnici, predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
 
Članak 22.
 
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća
- predlagati Gradskom vijeću donošenje akata, podnositi amandmane na prijedloge akata,
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
- postavljati pitanja gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.
 
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.
 
Članak 23.
 
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
- ako odjavi prebivalište s područja Grada, danom odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
- smrću.
 
Članak 24.
 
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
 
Članak 25.
 
Gradsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća za pripremu odluka iz njegovog djelokruga.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela Gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.
 
Članak 26.
 
Poslovnikom Gradskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje, održavanje reda na sjednici, vođenje zapisnika i druga pitanja u svezi s radom Gradskog vijeća.
 
2. GRADONAČELNIK
 
Članak 27.
 
Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.
Mandat gradonačelnika traje četiri godine.
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada kao prihodima i rashodima Grada, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
- priprema i predlaže strateške programe razvoja Grada,
- usmjerava djelovanje tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu, te nadzire njihov rad,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave,
- osniva stalna i povremena radna tijela,
- obavlja izbor, imenovanja i razrješenja u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim propisima,
- daje mišljenja o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim propisima.
 
Članak 28.
 
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.
 
Članak 29.
 
Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi Gradskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
 
Članak 30.
 
Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji ga zamjenjuju u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
 
Članak 31.
 
Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.
 
Članak 32.
Gradonačelnik obavlja dužnost profesionalno.
Zamjenici gradonačelnika dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom odjelu Grada o tome hoće li dužnost zamjenika gradonačelnika obavljati profesionalno.
 
Članak 33.
 
Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- danom odjave prebivališta s područja jedinice,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.
Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik gradonačelnika.
 
Članak 34.
 
Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanim zakonom i ovim Statutom.
Ako na referendumu bude donijeta odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.
 
3. UPRAVNA TIJELA GRADA
 
Članak 35.
 
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad, ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).
 
Članak 36.
 
Upravna tijela u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su gradonačelniku.
 
Članak 37.
 
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.
 
Članak 38.
 
Ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja od važnosti za rad upravnih tijela uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
 
Članak 39.
 
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada, Državnom proračunu i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
 
IV. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
 
Članak 40.
 
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
 
Članak 41.
 
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada i 20% birača upisanih u popis birača Grada.
 
Članak 42.
 
Referendum se može raspisati radi razrješenja gradonačelnika i njegovih zamjenika u slučaju :
- kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,
- kada svojim radom prouzroče Gradu znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Grada u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000 kuna pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu 500.000 kuna i više.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja gradonačelnika i njegovih zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Grada.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata gradonačelnika i njegovih zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.
Članak 43.
 
Gradsko vijeće je dužno razmotritipodneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga, a ako ne prihvati prijedlog dužno je o razlozima odbijanja obavijestiti predlagača.
 
Članak 44.
 
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži: naziv tijela, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.
 
Članak 45.
 
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.
 
Članak 46.
 
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka ­­­­­42. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.
 
Članak 47.
 
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
 
Članak 48.
 
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.
 
Članak 49.
 
Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
 
 Članak 50.
 
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada.
 
V. MJESNA SAMOUPRAVA
 
Članak 51.
 
Na području Grada osnivaju se mjesni odbori i gradske četvrti kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
 
Članak 52.
 
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih naselja ili za dio naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja). Gradska četvrt osniva se za dio naselja Križevci i to za područje koje predstavlja gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu, a koje je povezano zajedničkim interesima građana. Mjesni odbor i gradska četvrt su pravne osobe.
 
Članak 53.
 
Na području Grada osnivaju se mjesni odbori i to:
1. Mjesni odbor Apatovec,
2. Mjesni odbor Bojnikovec
3. Mjesni odbor Brckovčina,
4. Mjesni odbor Bukovje Križevačko,
5. Mjesni odbor Carevdar,
6. Mjesni odbor Cubinec,
7. Mjesni odbor Dijankovec,
8. Mjesni odbor Srednji Dubovec,
9. Mjesni odbor Đurđic,
10. Mjesni odbor Erdovec,
11. Mjesni odbor Glogovnica,
12. Mjesni odbor Gornji Dubovec,
13. Mjesni odbor Gračina,
14. Mjesni odbor Ivanec Križevački,
15. Mjesni odbor Kloštar Vojakovački,
16. Mjesni odbor Majurec,
17. Mjesni odbor Novaki Ravenski,
18. Mjesni odbor Osijek Vojakovački,
19. Mjesni odbor Pavlovec Ravenski,
20. Mjesni odbor Poljana Križevačka,
21. Mjesni odbor Podgajec,
22. Mjesni odbor Sveta Helena,
23. Mjesni odbor Prikraj Križevački,
24. Mjesni odbor Špiranec,
25. Mjesni odbor Većeslavec,
26. Mjesni odbor Veliki Potočec,
27. Mjesni odbor Veliki Raven,
28. Mjesni odbor Velike Sesvete,
29. Mjesni odbor Vojakovac,
30. Mjesni odbor Žibrinovec.
 
Članak 54.
 
Na području naselja Križevaca osnivaju se gradske četvrti i to:
1. Gradska četvrt Centar,
2. Gradska četvrt Donji grad,
3. Gradska četvrt Gornji grad.
 
Članak 55.
 
Područje mjesnih odbora i područje gradskih četvrti utvrđuje se posebnom odlukom.
 
Članak 56.
 
Za preustroj osnovanih mjesnih odbora i gradskih četvrti, u smislu njihova teritorijalnog preustroja, te osnivanje novog mjesnog odbora ili gradske četvrti, inicijativni prijedlog može dati 20% građana s područja mjesnog odbora ili gradske četvrti, njihove udruge, vijeće mjesnog odbora ili vijeće gradske četvrti, Gradsko vijeće i gradonačelnik.
Osim podataka o podnositelju inicijative, odnosno predlagatelju, za osnivanje mjesnog odbora ili gradske četvrti, prijedlog sadrži obrazloženje opravdanosti osnivanja novog mjesnog odbora ili gradske četvrti i podatke o:
- imenu,
- području i granicama,
- sjedištu mjesnog odbora ili gradske četvrti.
Uz inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora ili gradske četvrti, koji se dostavlja gradonačelniku, ukoliko on nije predlagatelj, dostavlja se i nacrt Pravila mjesnog odbora ili gradske četvrti.
Na temelju mišljenja gradonačelnika o opravdanosti i svrsishodnosti osnivanja novog mjesnog odbora ili gradske četvrti i usklađenosti inicijative i prijedloga za osnivanje novog mjesnog odbora ili gradske četvrti s odredbama zakona i ovog Statuta, Gradsko vijeće donosi statutarnu odluku o osnivanju novog mjesnog odbora ili gradske četvrti.
Ukoliko se radi o inicijativi i prijedlogu o izdvajanju dijela mjesnog odbora ili gradske četvrti, o spajanju postojećih mjesnih odbora ili gradske četvrti, Gradsko vijeće može zatražiti mišljenje Vijeća mjesnog odbora ili Vijeća gradske četvrti na koje se odnosi promjena.
Vijeće mjesnog odbora ili vijeće gradske četvrti, dužni su mišljenje iz prethodnog stavka ovog članka dostaviti Gradskom vijeću u roku od mjesec dana od dana primitka inicijative.
 
Članak 57.
 
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
Tijela gradske četvrti su Vijeće gradske četvrti i predsjednik Vijeća gradske četvrti. Mandat članova Vijeća mjesnog odbora, odnosno Vijeća gradske četvrti traje 4 godine.
 
Članak 58.
 
Vijeće mjesnog odbora i Vijeće gradske četvrti (u daljnjem tekstu: vijeće) donosi:
- program rada i izvješće o radu,
- pravila mjesnog odbora ili gradske četvrti,
- poslovnik o svom radu,
- financijski plan i izvještaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana,
- plan uređenja naselja i dijelova naselja i utvrđuje prioritet u njegovoj realizaciji,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.
Vijeće odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru ili gradskoj četvrti u Proračunu Grada, surađuje s udrugama na svom području o pitanjima od interesa za građane, prati stanje i vodi brigu o komunalnoj infrastrukturi na svom području, predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture i vodi brigu o imovini Grada na svom području.
 
Članak 59.
 
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora i gradske četvrti, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora i gradske četvrti, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.
 
Članak 60.
 
Pravilima mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora i gradske četvrti, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora i gradske četvrti, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora i gradske četvrti, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora i gradske četvrti.
 
Članak 61.
 
Gradsko vijeće može posebnom odlukom povjeriti mjesnom odboru i gradskoj četvrti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, koji su od neposrednog i svakodnevnog interesa za život i rad građana na tom području.
 
Članak 62.
 
Vijeće biraju građani s područja mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti upisani u popis birača na tom području, na vrijeme od četiri godine.
Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Vijeće mjesnog odbora ima 7 članova.
Vijeće gradske četvrti ima 9 članova.
Izbore za članove vijeća raspisuje gradonačelnik posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
U postupku izbora članova vijeća, gradonačelnik donosi odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća.
 
Članak 63.
 
Vijeće iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća na vrijeme od 4 godine.
Predsjednik vijeća saziva i predsjedava sjednicama vijeća, provodi i osigurava provođenje odluka vijeća i za svoj rad odgovara vijeću i gradonačelniku Grada.
Vijeće može razriješiti predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća na način i po postupku propisanom pravilima mjesnog odbora.
Funkcija članova vijeća je počasna.
 
Članak 64.
 
Vijeće može sazvati mjesne zborove građana radi rasprave o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja.
Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora ili gradske četvrti koji čini zasebnu cjelinu.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća ili član vijeća kojeg odredi vijeće.
Mjesni zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva na način prikladan mjesnim prilikama.
 
Članak 65.
 
Predsjednik vijeća dužan je u roku od 8 dana od dana donošenja, dostaviti gradonačelniku akte koje je donijelo vijeće mjesnog odbora ili vijeće gradske četvrti.
Nadzor nad zakonitošću rada mjesnog odbora i gradske četvrti obavlja gradonačelnik, koji može raspustiti vijeće ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila i ne obavlja povjerene mu poslove.
Članak 66.
 
Za djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične poslove), te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada.
Za financiranje djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori i gradske četvrti mogu osigurati druga sredstva i to:
- prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora i gradskih četvrti,
- dotacije i pomoći pravnih ili fizičkih osoba,
- od učešća građana u ostvarivanju određenih projekata.
 
Članak 67.
 
Mjesni odbori i gradske četvrti organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe sukladno propisima.
Stručne i administrativne poslove za njihove potrebe obavljaju Upravna tijela Grada.
 
VI. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE
 
Članak 68.
 
Pripadnici nacionalne manjine u Gradu sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalne manjine.
 
Članak 69.
Vijeće nacionalne manjine u Gradu ima pravo:
- predlagati tijelima Grada mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,
- isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada,
- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine.
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se posebnom odlukom.
 
Članak 70.
 
Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalne manjine osnovane za područje Grada, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalne manjine.
 
Članak 71.
 
Vijeće nacionalne manjine može u službene svrhe upotrebljavati simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:
- u sastavu svojih pečata i žigova
- u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama
- u zaglavljima službenih akata koje donose.
U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna nacionalne manjine.
Prije izvođenja himne nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.
 
Članak 72.
 
Grad, u skladu s mogućnostima, financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.
Grad osigurava sredstva za rad vijeća nacionalne manjine.
 
 
VII. JAVNE SLUŽBE
 
Članak 73.
 
Grad u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.
 
Članak 74.
 
Grad osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 73. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
Obavljanje određenih djelatnosti Grad može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.
 
VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA
 
Članak 75.
 
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu, čine njegovu imovinu.
 
Članak 76.
 
Imovinom Grada upravljaju gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.
Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte o upravljanju imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.
 
Članak 77.
Grad ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Grada su:
- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,
- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima sa Županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
- drugi prihodi određeni zakonom.
 
Članak 78.
 
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih rashoda Grada iskazuju se u proračunu Grada.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.
 
Članak 79.
 
Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.
 
IX. AKTI GRADA
 
Članak 80.
 
Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.
Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.
 
Članak 81.
 
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.
 
Članak 82.
 
Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata Gradskog vijeća na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.
 
Članak 83.
 
Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.
 
Članak 84.
 
Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Koprivničko- križevačke županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.
 
Članak 85.
 
Opći akti se prije stupanja na snagu objavljuju u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom nije propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
 
Članak 86.
 
U "Službenom vjesniku Grada Križevaca" osim općih akata, objavljuju se programi i planovi, akti izbora i imenovanja, akti raspolaganja gradskim nekretninama te drugi akti kada to odrede tijela koja ih donose.
 
X. JAVNOST RADA
 
Članak 87.
 
Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.
 
Članak 88.
 
Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada.
Javnost rada gradonačelnika osigurava se:
- održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada.
Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja
 
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 89.
 
Prijedlog za promjenu Statuta može predložiti Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća, gradonačelnik i 1/3 članova Gradskog vijeća.
Prijedlog se podnosi predsjedniku Gradskog vijeća i mora biti obrazložen.
Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje o prihvaćanju prijedloga za promjenu Statuta.
Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka 6 mjeseci od dana zaključenja rasprave o prijedlogu.
 
Članak 90.
 
Odluke i drugi opći akti donijeti na temelju Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 6/01, 7/01 i 2/06) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.
 
Članak 91.
 
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 6/01, 7/01 i 2/06) .
 
Članak 92.
 
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".
 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
 KLASA: 012-03/09-01/01
URBROJ: 2137/02-04-09-1
Križevci, 6. srpnja 2009.
PREDSJEDNIK
Roko Bašić, dr.vet.med. v.r.
 

Statut Grada Križevaca preuzmite na linku niže.

Statut Grada Križevaca

Gradsko vijeće Grada Križevaca na 31. sjednici održanoj 19. ožujka 2013. donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Statuta koju možete vidjeti OVDJE.

Gradsko vijeće Grada Križevaca na 20. sjednici održanoj 16. ožujka 2016. donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Statuta koju možete vidjeti OVDJE.

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
INFO TELEFON
048 681 411

Strategija razvoja grada Križevaca 2013.-2018.

srgStrategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. je izrađena u okviru projekta DESONE, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska. Pročitaj više...

 

 

Antikorupcijski program i strategija

WBLogofpdlU suradnji sa Institutom Svjetske banke i partnerima, u Gradskoj upravi Križevci proveden je antikorupcijski program. Pročitaj više...

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 27001

9001 27001 Gradska uprava Križevci reorganizirana je i usklađena sa zahtjevima ISO norme 9001 i ISO norme 27001. Pročitaj više...

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com