Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom Statutom.
Gradsko vijeće ima 21 vijećnika izabranog u skladu sa zakonom.

Gradsko vijeće:
- donosi Statut Grada,
- donosi Poslovnik o radu ,
- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- donosi odluku o promjeni granice Grada
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
- donosi godišnji Program rada Gradskog vijeća,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
- donosi strateške programe razvoja Grada,
- odlučuje o davanju koncesija,
- odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
- raspisuje referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
- bira i razrješava članove radnih tijela Gradskog vijeća,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili podzakonskim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Križevaca. Navedene osobe dužne su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici. Predsjednik Gradskog vijeća, odnosno radnog tijela, može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije. Uzimajući u obzir sve navedeno, broj osoba koje uz prethodnu najavu žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, zbog prostornih uvjeta ne može biti veći od 65.

e - USLUGE

Provjerite status predmeta

Prijavite komunalni problem

Geoportal

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
INFO TELEFON
048 681 411

Strategija razvoja grada Križevaca 2013.-2018.

srgStrategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. je izrađena u okviru projekta DESONE, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska. Pročitaj više...

 

 

Antikorupcijski program i strategija

WBLogofpdlU suradnji sa Institutom Svjetske banke i partnerima, u Gradskoj upravi Križevci proveden je antikorupcijski program. Pročitaj više...

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 27001

9001 27001 Gradska uprava Križevci reorganizirana je i usklađena sa zahtjevima ISO norme 9001 i ISO norme 27001. Pročitaj više...

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com