Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom Statutom.
Gradsko vijeće ima 21 vijećnika izabranog u skladu sa zakonom.

Gradsko vijeće:
- donosi Statut Grada,
- donosi Poslovnik o radu ,
- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- donosi odluku o promjeni granice Grada
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
- donosi godišnji Program rada Gradskog vijeća,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
- donosi strateške programe razvoja Grada,
- odlučuje o davanju koncesija,
- odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
- raspisuje referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
- bira i razrješava članove radnih tijela Gradskog vijeća,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili podzakonskim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Križevaca. Navedene osobe dužne su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici. Predsjednik Gradskog vijeća, odnosno radnog tijela, može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije. Uzimajući u obzir sve navedeno, broj osoba koje uz prethodnu najavu žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, zbog prostornih uvjeta ne može biti veći od 65.

GRB

GRAD KRIŽEVCI

Ulica Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12
48260 Križevci
 RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE
 ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
RADNO VRIJEME INFO UREDA
ponedjeljak - petak
08:00 - 16:00 h
INFO TELEFON
048 681 411

Strategija razvoja grada Križevaca 2013.-2018.

srgStrategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje 2013.-2018. je izrađena u okviru projekta DESONE, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program IPA Mađarska-Hrvatska. Pročitaj više...

 

 

Antikorupcijski program i strategija

WBLogofpdlU suradnji sa Institutom Svjetske banke i partnerima, u Gradskoj upravi Križevci proveden je antikorupcijski program. Pročitaj više...

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i 27001

9001 27001 Gradska uprava Križevci reorganizirana je i usklađena sa zahtjevima ISO norme 9001 i ISO norme 27001. Pročitaj više...

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com